Juhatus
Liikmed/võrgustik
Dokumendid
Põhikiri
Avaldus
Projektid
Põhikiri
Mittetulundusühing Kohalik Toit põhikiri
 
Kinnitatud 02.04.2013 üldkoosoleku otsusega
  
I ÜLDSÄTTED
 
1.1 Mittetulundusühing Kohalik Toit (”edaspidi Ühing”)  on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Keskväljak 1, Jõhvi, 41594, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik 

1.2 Ühingu eesmärgiks on kohaliku toidu propageerimine ja tarbimise suurendamine.Selle saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 tootjate, töötlejate ja toitlustajate koostöö suurendamine
1.2.2 seminaride ja koolituste korraldamine
1.2.3 osavõtt laatadest, messidest jt üritustest
1.2.4 kohaliku toidu tuntuse suurendamine
1.2.5 Viru Toit brändi haldamine
 
1.3 Ühingu sihtrühmad on:
1.3.1 põllumajandustootjad ja kalurid
1.3.2 toitlustajad
1.3.3 põllumajandussaaduste ja kala ümbertöötlejad
1.3.4 kaubandusettevõtted
 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
2.1 Ühingu liikmed:
2.1.1 Ühingu liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid
2.1.2 Ühingu liikmeks astumisel ja liikmest väljaastumisel tuleb esitada kirjalik avaldus koos sellekohase otsusega
2.1.3 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ühingu juhatus hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kolme kuu jooksul
2.1.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta
ei tasu kahe kalendriaasta jooksul ettenähtud liikmemaksu või on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane
 
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
 
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.3.1. Mittetulundusühingu Virumaa Koostöökogu ja Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu territooriumil tegutsevad liikmed ei maksa sisseastumismaksu.
 
III JUHTIMINE
 
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
 
3.2 Üldkoosolek:
3.2.1 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest ette 7 kalendripäeva
3.2.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle 50% liikmetest
3.2.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet
3.2.4  Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejatest ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek
3.2.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks
 
3.4 Ühingu juhatus:
3.4.1 Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks
3.4.2 Juhatuse liikmete arvuks on kolm kuni seitse liiget
3.4.3 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe
3.4.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 kohalolijate häälte arvust
 
3.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
3.5.1 Ühingu tegevuskava koostamine
3.5.2 Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
3.5.3 Eelarveprojekti koostamine ja esitamine üldkoosolekule
3.5.4 Majandusaasta aruande läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule
3.5.5 Brändireeglite väljatöötamine ja muutmisettepanekute tegemine üldkoosolekule
3.5.6 Brändikomisjoni koosseisu ettepanekute tegemine üldkoosolekule
 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
 
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandustegevusega
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse järelejäänud vara Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu ja Mittetulundusühingu Virumaa Koostöökogu vahel solidaarselt